U planu kompletna rekonstrukcija Zrenjaninskog puta, najavljuje se šest kolovoznih traka

šest traka

Na javnom uvidu nalaze se Izmene i dopune Plana detaljne regulacije naselja Krnjača, opština Palilula, za zonu K1 u delu Bloka 80 i Bloku 81, na inicijativu preduzeća Energy net iz Beograda.

Cilj izrade Plana je korekcija saobraćajnog rešenja i usklađivanje sa izdatom građevinskom dozvolom na osnovu koje je izgrađen objekat na parcelama broj 141/1 i 142/2 КO Krnjača, od kojih je formirana katastarska parcela 141/1, prenosi Ekapija.

Teritorija koja se razmatra nalazi se u banatskom delu opštine Palilula, desno od Zrenjaninskog puta, a površine je 5,98 hektara.

Područje Plana oslanja se na saobraćajnicu Zrenjaninski put. S obzirom na to da je u postojećem stanju Zrenjaninski put magistralna saobraćajnica, koja je usled neplanske zgradnje postala nebezbedna i nekomforna sa čestim prekidima saobraćajnih tokova, planirana je kompletna rekonstrukcija ovog putnog pravca.

Nakon razmatranja više varijanti, Planom detaljne regulacije naselja Krnjača planirana je trasa sa profilom koji sadrži dva kolovoza od po 9,5 metara sa po tri saobraćajne trake, razdelno ostrvo od 4 metra, obostrane pešačke staze od po 2,5 metara i obostrane biciklističke staze od po 1,5 metara. Na pozicijama stajališta JGP širina pešačkih platoa iznosi 3 metra.

Granicom ovog Plana obuhvaćen je deo trase Zrenjaninskog puta na mestu priključka saobraćajnice Nova 61 na Zrenjaninski put. Neznatno je promenjena trasa saobraćajnice Nova 61 kako bi se omogućilo nesmetano korišćenje poslovnog objekta. Saobraćajno rešenje Nove 61 planira se sa regulacijom širine minimalno 9 metara, od čega je kolovoz širine 6 metara i obostrani trotoar širine minimalno 1,5 metara.

Za pristup pojedinačnim ivičnim parcelama izvan regulacione linije Zrenjaninskog puta gde god je bilo prostornih mogućnosti planirana je pristupna saobraćajnica sa zadnjih strana parcela, a tamo gde nema mogućnosti pristupa se planira sa treće trake Zrenjaninskog puta.

U skladu sa projektom Evropske unije o uspostavljanju evropske mreže biciklističkih staza planirano je da dve staze prođu kroz Srbiju, koje bi se međusobno povezivale na terioriji Beograda. Jedan od koridora, koji se planiraju kao deo evropske biciklističke mreže, pruža se duž Zrenjaninskog puta. Staza je planirana kao obostrani jednosmerni koridor sa širinom od 1,5 metara.

Prema urbanističkim parametrima, planirano je da na ovom području bude novih gotovo 8.600 kvadratnih metara BRGP stanovanja, kao i gotovo 68.000 kvadrata komercijalnih sadržaja. Planirano je novih 11 stanova, 27 stanovnika i gotovo 1.400 zaposlenih.

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna PDR naselja Krnjača održava se do 31. januara na sajtu Grada, kao i u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta.

Naručilac izrade plana je Energy net iz Beograda, nosilac izrade Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, a obrađivač Urbikus doo.

Izvor: Ekapija

Please Post Your Comments & Reviews